Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (geënt op bbz)

Let op: De Tozo zal na 1 oktober niet verlengd worden. Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf dan weer een beroep doen op het Bbz (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen). De regels voor het Bbz worden tot eind 2021 versoepeld. Vanaf januari 2022 zal het Bbz weer zonder wijzigingen uitgevoerd worden. De wijzigingen zijn de volgende:

 • geen vermogenstoets;
 • ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden Bbz aanvragen;
 • het inkomen en de hoogte van de Bbz worden per kalendermaand vastgesteld (in plaats van per boekjaar).

Lees hier meer.


De Tozo is een tegemoetkoming voor zelfstandigen. Op deze pagina vindt u meer informatie over Tozo 4.0Tozo 3.0Tozo 2.0 en de eerste Tozo-regeling. Ook kunt u informatie terugvinden over Tozo in combinatie met wonen of werken over de grens en wie in Friesland de uitvoerders zijn van de Tozo.

Jaaropgave Tozo en aangifte inkomstenbelasting
Als u in 2020 Tozo ontvangen heeft, ontving u ook een jaaropgave Tozo. Als u samenwoont of getrouwd bent, ontvangt ook uw partner een jaaropgave Tozo. De Tozo telt mee voor het verzamelinkomen voor inkomensafhankelijke belastingen en daarom ontvingen jullie beide een jaaropgave. U en uw partner moeten dus beide belasting betalen over de ontvangen Tozo-uitkering.

Veel ondernemers komen er bij het doen van de belastingaangifte achter dat de Tozo op deze manier belast wordt. Kijk op de site van BZF voor de meest gestelde vragen over dit onderwerp.


Tozo 4.0

De Tozo die aan te vragen is voor de periode 1 april tot 1 juli 2021 zou een beperkte vermogenstoets krijgen. Deze wordt niet doorgevoerd.


Tozo 3.0

Op vrijdag 28 augustus is het derde steunpakket van de overheid gepresenteerd. De Tozo-regeling wordt verlengd met negen maanden, en bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden.

Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2.0 aanvragen. Daarna start Tozo 3.0 en ook deze kunt u aanvragen bij uw woongemeente. Naar alle waarschijnlijkheid is Tozo 3.0 vanaf 1 oktober aan te vragen, maar dit is afhankelijk van de woongemeente. Tozo 2.0 wordt niet automatisch verlengd, maar u kunt wel een verkort aanvraagformulier indienen. Er zijn een aantal wijzigingen in de Tozo 3.0:

 • Update 30/9: De geplande invoering van de vermogenstoets zal niet doorgaan. Dit uitstel is verleend tot 1 april.
 • Update 30/10: Vanaf 1 april zal een vermogenstoets ingevoerd worden. Van 1 april tot 1 juli 2021 kunt u dan Tozo 4 aanvragen.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden kan de uitkering levensonderhoud wordt toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.
 • Vanaf 1 januari 2021 bieden gemeentes extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.
 • Ook in Tozo 3.0 kunt u een lening voor bedrijfskrediet aanvragen, maar alleen als u in de eerdere regelingen nog niet het maximale bedrag van €10.157,- ontvangen heeft.
 • De partnerinkomenstoets uit Tozo 2.0 blijft bestaan in de nieuwe regeling.
 • Update 18/12: Zelfstandig ondernemers die een lening via de Tozo hebben afgesloten, kunnen 6 maanden uitstel voor het terugbetalen krijgen. Terugbetaling start dan per 1 juli 2021. Daarnaast wordt in die periode de renteopbouw stopgezet. De aflossingstermijn wordt ook met 6 maanden verlengd, naar 3,5 jaar.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.


Tozo 2.0

Op woensdag 20 mei is het tweede steunpakket van de overheid gepresenteerd. Daarin is bekend geworden dat de Tozo-regeling verlengd wordt met vier maanden, tot 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 1 juni in de woongemeente van de ondernemer. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

 • De verlengde regeling bevat een partnertoets. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in levensonderhoud.
 • U kunt ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen (maximaal 10.157 euro, tegen een verlaagd rentepercentage). De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. De maximale totale som van de lening is vastgesteld op 10.157 euro (dus Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk). Heeft u het maximale bedrag aan lening al in Tozo 1 aangevraagd, dan kunt u geen gebruik meer maken van de lening voor bedrijfskrediet.

De meeste gemeentes in Fryslân laten de regeling uitvoeren door Bureau Zelfstandigen Fryslân. De regeling is daar aan te vragen vanaf 3 juni. Inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân moeten zich wenden tot hun eigen gemeente.

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de nieuwe Tozo-regeling.


Werkend of wonend over de grens

Ondernemers die over de grens wonen of hun bedrijf over de grens hebben kunnen ook gebruik maken van de Tozo.

 • Ik ben ondernemer met een bedrijf in Nederland, maar ben woonachtig over de grens (in EU, EER of Zwitserland): Als u financieel in de problemen bent gekomen door de coronacrisis, kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Het gaat om een lening van maximaal 10.157 euro, met een rentepercentage van 2%. De gemeente Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit. Deze lening is vanaf 18 mei aan te vragen. Als u in het buitenland woont, kunt u geen gebruik maken van de inkomensondersteuning voor levensonderhoud.
 • Ik ben ondernemer woonachtig in Nederland, maar heb een bedrijf over de grens: voor de financiële ondersteuning van het bedrijf moet u zich wenden tot het land waar het bedrijf gevestigd is. Wel kunt u gebruik maken van de inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Deze kunt u aanvragen in uw woongemeente.

Tozo

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, derven veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten. Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor drie maanden. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeentes. Deze regeling is geënt op de BBZ, maar loopt hiernaast en heet nu Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). De voorwaarden zijn bekend en de regeling is nu (nagenoeg) bij elke gemeente aan te vragen.

Update 24 april: Het kabinet gaat regelen dat grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tozo.

 • Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen, maar een bedrijf hebben in een ander EU-land kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud. Die aanvraag wordt gedaan in de woongemeente van de ondernemer. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de lening voor het bedrijfskrediet. Voor eventuele financiële ondersteuning voor het bedrijf zijn deze ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.
 • Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort bedrijfskrediet aanvragen tegen een lage rente. De looptijd is drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Verwachting is dat deze toevoeging eind april gereed is.

Update 21 april: de Tozo-regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief. Dit zijn de laatste wijzigingen en toevoegingen:

 • Aanvragen voor ondersteuning kunnen ook worden ingediend voor de periode juni, juli en augustus. Deze moeten wel voor 1 juni 2020 binnen zijn. Er geldt maar één maximale aaneengesloten periode van drie maanden (voor uitkering Levensonderhoud). Het krediet kan maar één keer worden aangevraagd.
 • Als er in een gezin twee ondernemers met ieder een eigen bedrijf actief zijn, dan kan voor elk van deze bedrijven afzonderlijk een krediet (lening) worden aangevraagd. Wat is blijven staan dat er maar één keer een uitkering levensonderhoud per gezin wordt verstrekt.
 • Het inkomen van de meestverdienende partner hoeft niet te worden meegenomen bij de uitkering van een aanvraag levensonderhoud.
 • Wordt er een lening verstrekt aan een bedrijf met meerdere vennoten, dan moeten alle vennoten zich hoofdelijk verbinden aan deze lening.
 • De aflossing van de lening start per 1-1-2021 (vrijwillig eerder aflossen kan altijd). De looptijd van de lening is maximaal drie jaar en start op het moment van verstrekking.

Ondersteuning kan aangevraagd worden in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Wat houdt de regeling in?

 • Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
  • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd
 • De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Dit komt neer op maximaal € 1.503,31 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Dit is een lening tegen een rentepercentage van 2%. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening kent een looptijd van maximaal drie jaar.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast. Dit zorgt voor een snelle behandeling van aanvragen.
 • Binnen 4 weken (tot een periode van maximaal 3 maanden) wordt inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Ook wordt er gewerkt met voorschotten.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Ook een DGA van een BV kan gebruik maken van de regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient te verklaren dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen. En daarnaast dient hij/zij te voldoen aan de andere criteria van de regeling.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • De ondernemer moet zijn/haar onderneming voor 17 maart 2020 18.45 uur hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Voor meer informatie over hoe dit criterium wordt toegepast zie de website van de belastingdienst.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Om in aanmerking te komen voor de lening moet de ondernemer onderbouwen dat er sprake is van ernstige liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.


Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.


BBZ/Tozo-uitvoerders provincie Fryslân

Bureau zelfstandigen Fryslân (BZF)
De Tozo is vanaf 25 maart aan te vragen via BZF. Het BZF voert voor veel Friese gemeentes de BBZ-regeling uit, te weten:

 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Ameland
 • Gemeente Dantumadiel
 • Gemeente De Fryske Marren
 • Gemeente Harlingen
 • Gemeente Heerenveen
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Noard-East Fryslân
 • Gemeente Opsterland
 • Gemeente Schiermonnikoog
 • Gemeente Terschelling
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Vlieland
 • Gemeente Waadhoeke
 • Gemeente Weststellingwerf

Ondernemers uit Gemeente Smallingerland kunnen ook bij BZF de Tozo aanvragen. Voor aanvragen van de reguliere BBZ kunnen zij nog bij hun eigen gemeente terecht.

Telefoonnummer: 14058
Mail: [email protected].
Website, met chatfunctie: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl

De volgende gemeentes regelen de aanvragen en afhandeling van de aanvragen zelf:

Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Kijk dan ook eens op onze pagina met veelgestelde vragen.

Dit overzicht (laatste update: 15 maart 2021) is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Friesland. Veel regelingen m.b.t. het coronavirus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. 

Menu

Social